ප්රදර්ශනය

ඉන්දුනීසියාවේ ප්‍රදර්ශනය

ස්පා Spain ් Ex ප්‍රදර්ශනය

යුක්රේන ප්රදර්ශනය

ජර්මානු ප්‍රදර්ශනය

ඊජිප්තු ප්රදර්ශනය

තායිලන්ත ප්‍රදර්ශනය